Företagshälsovård

Vi hjälper företag och organisationer med professionell Företagshälsovård. Vi har inga grundkostnader eller kostnader för att ha ett avtal med oss. Ni betalar endast för de tjänster som ni beställer. 

Vi fungerar som en oberoende expertresurs för företag och organisationer med kunskap och kompetens kring sambandet mellan arbete och hälsa. 

Hos oss finns följande resurser:
Läkare, sjuksköterskor, sköterska, sjukgymnast/ergonom, arbetsmiljöingengör, psykoterapeuter, KBT - terapeut, alkohol- och drogrådgivare, grupp- och ledarutvecklare, organisationsutvecklare. 

Vi erbjuder tjänster som:
Läkarbesök
Medicinska hälsokontroller (lagstiftade)
Hälsokontroller med medicinskt utbildad personal (Läkare och sköterska)
Hälsosamtal
Intyg
Vaccinationer
Provtagningar
Samtalsstöd
Psykoterapi
Alkohol- och drogrådgivning
Stöd i arbetsmiljöarbete (systematisk arbetsmiljöarbete)
Krishantering
Grupp- och organisationsutveckling

Vad är speciellt med Levia Hälsovård?

Vår Företagshälsovård är öppen, det vill säga att ni betalar ingen årlig avgift eller anslutningsavgift, ni betalar endast för de tjänster som ni beställer. Om ni behöver ett skriftligt avtal för anslutning till företagshälsovård,  så ordnar vi det i anlutning till er första bokning av tjänst. 

Vad kan vi som Företagshälsovård göra för er?
Vi fungerar som en oberoende expertresurs för dig som arbetsgivare, med kunskap och kompetens kring sambandet mellan arbete och hälsa. Våra tjänster omfattar allt från sjukvård och förebyggande hälsovård till arbetsmiljöarbete och stöd i rehabiliteringsprocessen, när någon har varit sjuk.

Företagshälsovården arbetar på flera olika plan:

 • Främjande insatser – för att hålla det friska friskt genom att främja god hälsa och god arbetsmiljö.
 • Förebyggande insatser – för att undvika skador och sjukdomar i arbetslivet.
 • Efterhjälpande / Rehabiliterande insatser – när skadan redan är skedd, att hjälpa individer att så tidigt som möjligt kunna återgå i arbete genom arbetsanpassning och rehabilitering.
   

Medicinska kontroller och läkarundersökningar

För vissa arbetsuppgifter och för vissa yrkeskategorier är läkarundersökningar obligatoriska och får bara göras av specialistutbildade läkare. Det gäller för arbete som innebär exponering för bly och kadmium samt fibrosframkallande damm (asbest, kvarts och vissa syntetiska oorganiska fibrer) och härdplaster. Det gäller också för arbete som innebär stora fysiska påfrestningar, rök- och kemdykning samt dykeriarbete. Arbetsgivaren måste också erbjuda medicinska kontroller för personer som utför nattarbete eller har arbete som innebär exponering för vibrationer.

 

Arbetsanpassning och rehabilitering

Företagshälsan är en aktör som tidigt kan stödja och stärka arbetsgivarna i sjukskrivningsprocessen. Den har möjlighet att agera redan innan en anställd blir sjukskriven och kan från den första dagen i sjukfallen ge ett tidigt stöd.
Arbetsgivaren kan få hjälp att fånga upp tidiga signaler på ohälsa samt få råd kring hur kontakten med sjukskrivna ska skötas. Företagshälsan kan också medverka vid rehabiliteringsutredningar och anpassning av arbetsplatsen.
Boka Hälsosamtal om du inte är säker på vilken insats som behövs.

Livsstilsfrågor

Rådgivning, utbildning och information kring frågor som har betydelse för livsstilen såsom matvanor, tobaksavvänjning, fysisk aktivitet, sömn och stress kan vi som företagshälsovård hjälpa till med.
Vi kan initiera en hälsosatsning, där vi vet att den insatta kostnaden kan räknas hem, i form av  minskade kostnader för sjukfrånvaro och ohälsa.

 

Hälso- och Sjukvård

Vi har även allmän sjukvårdande behandling i vårt tjänsteutbud.
Boka tid till sköterska eller läkare eller för en allmän hälsokontroll.

Vår hälso- och sjukvård är givetsvis öppen för alla. Behöver en anhörig träffa en läkare, eller någon annan resurs, så är de hjärtligt välkomna.

Arbetsskadeutredningar

När en olycka skett eller en anställd har drabbas av någon sjukdom förorsakad av arbetet kan företagshälsan hjälpa till att utreda orsakerna i en så kallad arbetsskadeutredning. 

Ergonomifrågor

Vid fysiskt ansträngande, eller stillasittande, arbeten finns en risk för bestående skador. Många belastningsbesvär uppstår också genom felaktiga arbetsställningar. Den ergonomiska kompetensen som finns inom företagshälsan ger stöd och hjälp för både arbetsgivare och arbetstagare.
Den kan med fördel också anlitas vid planering av nya lokaler och arbetsmetoder, liksom vid inköp
av maskiner och utrustning.
 

Arbetsmiljöfrågor

Stress, buller, belysning, maskinsäkerhet, luftföroreningar och ventilation är exempel på vad företagshälsan kan hjälpa till att kartlägga, bedöma och ge förslag på åtgärder kring.  

Organisations- och ledarskapsfrågor

I ett välfärdssamhälle räcker det inte att arbetet är riskfritt. Arbetet ska dessutom vara engagerande och utvecklande. Varje anställd ska känna sig delaktig i verksamheten.

Ledarskapet är viktigt för arbetsmiljön. När en organisationsförändring ska genomföras är det bra att koppla in företagshälsan i ett tidigt skede, för att se över hur förändringen kan påverka arbetet. Företagshälsan kan också ge stöd, hjälp och utbildning i frågor som rör ledarskap, konflikter och samarbete.

Krisstöd

Om personalen blivit utsatt för hot, våld eller andra omskakande händelser kan företagshälsan
 ge snabb och professionell hjälp. 

Risk- och missbruksfrågor

Företagshälsan har stor kompetens inom alkohol och drogrelaterade frågor men kan även förmedla kontakter med specialister i sitt nätverk. Arbetsgivaren kan även få hjälp med att utforma policyer och handlingsprogram gällande risk- och missbruk. 

Utbildning och andra insatser

Företagshälsan arbetar mycket med kompetensförmedling och genomför många olika typer
av utbildningar. De finns på flera nivåer, för bland annat chefer, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor samt kring förhållandet mellan arbetsmiljö, hälsa och ekonomi.

Systematiskt arbetsmiljöarbete – Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud

Huvudområden i SAM utbildning:

 • Arbetsmiljö och roller i arbetsmiljöarbetet
 • Formella regler inom arbetsmiljöområdet
 • Samverkan
 • Jämnställdhet och mångfald
 • Hälsofrämjande och systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Arbetsanpassning och arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Psykosocial och fysisk arbetsmiljö
 • Arbetsskador och tillbud
 • Riskbruk och beroende

 
Bakgrund: Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet
bedrivs systematiskt.
Alla ska delta i det systematiska arbetsmiljöarbetet, på samma sätt som att alla på en arbetsplats deltar i verksamheten och dess utveckling.
Alla anställda ska ha kunskap om vilka risker som finns i arbetet och hur de kan förebyggas.
För chefer och personer i arbetsledande ställning samt skyddsombud, ställs speciella krav på kunskap och kompetens.
Alla företag oavsett storlek och verksamhetsområde ska ha en arbetsmiljöpolicy. Policyn ska visa vilken arbetsmiljö företaget vill uppnå.
 
De olika områdena som kan ingå systematisk arbetsmiljöutbildning, syftar till att öka formell kunskap om lagar, regler, avtal och föreskrifter, samt till ökad kompetens att möta och utveckla var och en av dessa områden inom sin egen yrkessfär.

Hälsoprofilbedömning EKBLOM-BAK test

Hälsosamtalet

Vem rekommenderar vi ett hälsosamtal?

 • Den person som arbetsledaren tror behöver någon form av insats eller stöd men ”vet inte riktigt vad som är bekymret eller behovet”. Då är det bra att utgå från ett Hälsosamtal
 • Den som har upprepade korttidssjukskrivningar där det kan förväntas att en Hälsoprofil inte räcker som underlag för bedömning.
 • Den som har en sjukskrivning längre än två veckor.

 
Hälsosamtalen leds av beteendevetare med kunskaper inom hälsa och hälsofrämjande arbetssätt.
Hälsosamtalet är grundat på ett samtal kring personens livssituation och behandlas under sekretess. Hälsosamtal är ett instrument att möta en negativ sjukskrivningstrend och ett redskap för tidig rehabilitering. Det har fokus på hälsofaktorer där vi tittar på vad som främjar och vidmakthåller en utveckling mot hälsa inom alla delar av livspusslet, arbete, fritid, relationer och livsstil.
Samtalet tar ca två timmar och löper i tre steg:
1. Ringar in personens nuläge
2. Mobilisering av personens egna resurser
3. Samtalsledaren och personen samtalar, alternativt ett Trepartsamtal där också chefen finns med
 
Att boka ett Hälsosamtal är en god början  på ett ärende.

Vi arbetar just nu på den här informationen och återkommer med mera...