Arbetsmiljö

För företag och organisationer ska det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten och omfatta alla fysiska, psykologiska och sociala förhållanden som har betydelse för arbetsmiljön.

Vi som Företagshälsovård kan ge god vägledning för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet ska bedrivas och hjälpa till med att ta fram rutiner och policy för arbetet. Till exempel hur man undersöker och bedömer risker samt hur man åtgärdar och följer upp fel och brister så att ohälsa och olycksfall i arbetet kan förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås.


Våra tjänster inom arbetsmiljöarbete innehåller bland annat kartläggning av arbetsmiljön och risker, förslag till åtgärder och stöd vid genomförandet. Våra arbetsmiljöingenjörer kan vara med och stötta i det systematiska arbetsmiljöarbetet, genomföra utbildning och vara med på skyddsrond om man önskar.

Kontakta oss för mer information och rådgivning kring arbetsmiljöarbete.

Du hittar flertalet av våra tjänster i vår tjänstekatalog